Kdo je školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence: Mgr. Petra Botorová

 • E-mail: botorova.p@zspetroviceuk.cz
 • Úřední hodiny: středa 11,35 – 12,20 hodin (po domluvě kdykoliv)

Náplň práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Dokumenty:

Minimální preventivní program

Krizový plán

Školní preventivní strategie

Program proti šikanování

Příloha č.24 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže: Sebevražedné chování.

 

Důležité kontakty:

Linka bezpečí: 116 111 www.facebook.com/linkabezpeci

Linka důvěry: je anonymní, funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu

596 318 080         777 499 650     skype: linka.duvery.karvina

Modrá linka:  608 902 410    731 197 477  Skype  modralinka

Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop), ZDARMA
(pomoc dospělým ohledně dětí – pro rodiče, příbuzné, učitele, vychovatele)

Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
(krizová pomoc pro dospělé).

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), ZDARMA

Činnosti

 • Od 6. – 8. 9. 2023 proběhl na chatě Školy v přírodě v Prostřední Bečvě adaptační kurz pro žáky šestých ročníků.
 • 26.9. 2023 si připravil přednášku pro děti ze Závady policista Richard Suchánek na téma Bezpečnost na cestách a osobní bezpečnost.
 • 20.11. 2023 se celá škola zapojila do: „Bubnovačky.“  Byl to preventivní program, který byl zaměřen na otevření tématu násilí v rodině. Dětem byly poskytnuty kontakty, na které by se mohly v případě potíží obrátit.
 • 8.1. 2024 byli žáci šestých ročníků proškoleni formou preventivního filmu: Mezi stěnami o tom, co je to šikana a jak se zachovat, pokud by se děti s nějakou formou šikany ve škole setkaly.
 • 30.1. 2024 besedoval s žáky 8. tříd por. Bc. Miroslav Kolátek o rizicích, která na děti číhají na sociálních sítích.
 • 30.1. 2024 besedoval s žáky 9.A třídy por. Bc. Miroslav Kolátek o nebezpečí drog.
 • 2.2. 2024 byli žáci šestých ročníků proškoleni vedoucím lektorem organizace: „Nebuď oběť “ Mgr. Lukášem Látalem o rizicích internetu a komunikačních technologií.
 • Dne 4.3. 2024 děti z 1. stupně petrovické školy besedovaly s policistkou ČR p. Skýpalovou o vhodném chování v různých rizikových situacích.
 • 22.3. 2024 pracoval s žáky 7. tříd metodik programu primární prevence Mgr. Lukáš Látal, který k nám přijel z Ostravy, kde působí ve společnosti: „Nebuď oběť.“ Tématem byla kyberšikana a vztahy ve třídě. Lektor se věnoval každé třídě dvě vyučovací hodiny.
 • Dne 9.4. 2024 byly policistkou ČR poučeny děti v Marklovicích o rizikovém chování.