Mgr. Petra Botorová

Konzultační hodiny: úterý 11:35 – 12:20
Ostatní dny po předchozí osobní či telefonické domluvě.

e-mail: petra.botorova@seznam.cz

Naše škola podporuje zdravý životní styl žáků, proto klademe důraz na předcházení sociálně patologickým jevům (dále SPJ), které zaznamenávají ve společnosti velký nárůst. Zvolili jsme koncepci, která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových kategorií od 1. do 9. ročníku.

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny se SPJ, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti:

 • násilí a šikanování
 • záškoláctví
 • kriminalita, delikvence, vandalismus aj.
 • ohrožení mravnosti a mravní výchovy
 • xenofobie, rasismus, intolerance
 • užívání návykových látek
 • patologické hráčství (gamblerství)
 • komerční sexuální zneužívání dětí
 • syndrom týraných a zneužívaných dětí

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance.
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech.
 •  … a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků.

Činnosti

 • 6. – 9. 9. 2022 proběhl na chatě Horní Bečva adaptační kurz pro žáky šestých ročníků.
 • Dne 2. 3. 2023 proběhla s policistou ČR Bc. Miroslavem Kolátkem beseda ve třídě 6. A a 6. B na téma: (NE)bezpečný Internet. Každé třídě byla nastíněna problematika internetové sítě, typy internetové komunikace a především její rizika. Důraz byl kladen na bezpečné používání a chování se na Internetu. Děti se dozvěděly, že nejdůležitějšími zásadami jsou: neposkytovat osobní informace a data neznámým osobám, nezveřejňovat tyto informace a data volně na Internetu, vyvarovat se osobním kontaktům s pochybnými známostmi, nevěřit identitě lidí schovaných za internetovou síť, vyhnout se stránkám s pochybným nebo závadným obsahem, používat silná hesla, atd. Dále dětem byly popsány veškeré možné důsledky neuvážlivého chování od zesměšnění, vydírání, šikanování až po ublížení na zdraví, znásilnění, atd. Děti by měly znát veškerá rizika a zároveň vědět, jak se proti nim bránit.
 • Ve stejný den měla besedu také třída 8.A. Jejich tématem bylo: „Právní vědomí. “ Beseda přinesla kromě uceleného a přehledného vystoupení s příklady praxe i otevřenou diskusi, ve kterých se objevovala témata – trestná činnost dětí a mládeže, trestné činy páchané na dětech a mládeži, jak postupovat v případě trestné činnosti, úloha policie a orgánů sociálně právní ochrany a další.